English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1965
   • nr_1
    • 00. okładka nr 1 1965r.
    • 01. Władysław Markiewicz, Institute i'or Western Affairs on the Twentieth Anniversary of People’s Poland
    • 02. Zdzisław Nowak, German Federal Republic and the Economic Integration of Western Europe
    • 03. Antoni Władysław Walczak, So-called Gesamtdeutsche Politik in the Programmes of All-German Institutions in the German Federal Republic
    • 04. Andrzej Kwilecki, French Public Opinion on the So-called Little Europe and Germany
    • 05. В. Маркевич, Западный Институт на протяжении двадцатилетия Народ- ной Польши
    • 06. 3. Новак, Федеративная Республика Германии и экономическая интегра- ция Западной Европы
    • 07. А. В. В а л ь ч а к, Так называемая Gesamtdeutsche Politik в программах общегерманских брганизаций в ФРГ
    • 08. A.К в и л е ц к и, Французское общественное мнение о так называемой Малой Европе и Германии
    • 09. Zdzisław Nowak, American Concept of an „Atlantic Community” and the Inte- gration of Western Europe
    • 10. Michał Chęciński, Cooperation of GFR with the NATO Countries in Matters of Armament
    • 11. Józef Muszyński, Polish-Czechoslovak Cooperation in the years 1(960—1964)
    • 12. 3. Новак, Американская концепция „атлантического сообщества” а инте- грация Западной Европы
    • 13. М. Хенциньски, Сотрудничество ФРГ со странами НАТО в области вооружений
    • 14. Ю. Мушиньски, Польско-чехословацкое сотрудничество 1960—1964 г.
    • 15. Władysław Markiewicz, Instytut Zachodni w dwudziestoleciu Polski Ludowej
    • 16. Zdzisław Nowak, Niemiecka Republika Federalna a integracja ekonomiczna Europy zachodniej
    • 17. Antoni Władysław Walczak, Tzw. Gesamtdeutsche Politik w programach instytucji ogólnoniemieckich w NRF
    • 18. Andrzej Kwilecki, Francuska opinia publiczna wobec tzw. Małej Europy i Niemiec
    • 19. Tadeusz Krajczycki, Materiały - Bilans działalności Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej za rok 1S63 i pierwsze półrocze 1964 r
    • 20. Michał Chęciński, Materiały - Potencjał produkcyjny i badania w dziedzinie energii jądrowej w NRF
    • 21. Jerzy Bartosik, Materiały - Cudzoziemcy w NRF
    • 22. Barbara Bojarska, Materiały - Obozy zniszczenia na terenie powiatu sępoleńskiego w pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej
    • 23. Janusz Sobczak, Przeglądy i komentarze - Na Zachodzie o granicy na Odrze i Nysie
    • 24. Tadeusz Krajczycki, Przeglądy i komentarze – Gospodarka NRD w r. 18.64 oraz wytyczne planu gospo- darczego na 1965 r
    • 25. Marian Jaśkowski, Przeglądy i komentarze – Stosunki zachodnioniemiecko-amerykańskie (od lipca do grudnia 1964 r.)
    • 26. Marian Jaśkowski, Przeglądy i komentarze – Czwarta niemiecko-amerykańska konferencja Atlantik-Brücke
    • 27. Florian Miedziński, Przeglądy i komentarze – SPD w oczekiwaniu na zdobycie władzy
    • 28. Zbigniew Jaśkiewicz, Przeglądy i komentarze – Powieść, która zaskoczyła opinię zachodnioniemiecką
    • 29. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Oceny i omówienia - Josef M a 11, Europa und die Slaven
    • 30. Józef Konieczny, Oceny i omówienia - Richard Coudenhove-Kalergi, Die Wiedervereinigung Europas
    • 31. Zygmunt Dulczewski, Oceny i omówienia - Max В e 1 о f f, The United States and the Unity of Europe
    • 32. Gerard Labuda, Oceny i omówienia - Z dziejów stosunków polsko-niemieckich. Praca zbiorowa pod red. Igna­cego Pawłowskiego i Janusza Wolińskiego
    • 33. Gerard Labuda, Oceny i omówienia - Meyer Enno, Deutschland und Polen
    • 34. Jan Prędki, Oceny i omówienia - Glaser Hermann, Das Dritte Reich
    • 35. Henryk Batowski, Oceny i omówienia – Brook-Shepherd Gordon, The Anschluss
    • 36. Zbigniew Kulak, Oceny i omówienia – Bender Peter, Offensive Entspannung. Möglichkeit für Deutschland
    • 37. Michalina Boral, Oceny i omówienia – Jahresring
    • 38. Maria Seidel, Oceny i omówienia – Hachmann Horst, Jugend. Ein Porträt
    • 39. Bogusław Ratusiński, Oceny i omówienia – Das Bundesarchiv und seine Bestände
    • 40. Jerzy Kozeński, Z Kroniki naukowej - Sympozjum naukowe w Wojskowym Instytucie Historycznym
    • 41. Wacława Głębocka, Z Kroniki naukowej – Sesja popularnonaukowa poświęcona rozwojowi Koszalina i powiatu
    • 42. Marek Madziarski, Z Kroniki naukowej – Sesja naukowa Instytutu Śląskiego i Rady Naukowo-Ekonomicznej przy WKPG w Opolu
    • 43. Władysław Kuraszkiewicz, Nekrologi – Prof. dr Tadeusz Lehr-Spławiński (20 IX 1891—17 II 1965)
    • 44. Józef Mitkowski, Nekrologi – Prof. dr Roman Gródecki (211 IV 1889—17 IV 1964) – jako historyk Ziem Zachodnich
    • 45. Nekrologi – Meysner Wojciech (23 XI 1026—7 II 1965)
    • 46. Nekrologi – Sznycer Lucyna (12 IV 1894—31 1 -1965)
    • 47. Zestawił W.T., Zapiski Bibliograficzne - Ziemie Zachodnie
    • 48. Z kroniki Instytutu Zachodniego
   • okładka - spis treści nr 1-2 1965r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1965r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1965r.