English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1965
   • nr_3
    • 78. okładka nr 3 1965r.
    • 79. M. Sczaniecki, Institutes of tihe Western Territories — their Activities and Position in the Organization of Polish Science
    • 80. K. M. Pospieszalski, The Problem of Expiration of Nazi' Crimes in the German Federal Republic
    • 81. L. Pastusiak, The Attitude of USA toward the German Problem at the Potsdam Conference
    • 82. W. Daszkiewicz, Soviet Diplomacy and the Problem of European Security in the years 1934-1935
    • 83. J. Przewłocki, Significance of the French-Soviet Pact of May 2, 1935
    • 84. М. Счанецки, Институты Западных земель, их деятельность и местов организации польской науки
    • 85. К. М. Поспешальски, Проблема давности преследования гитлеровских преступлений в Федеративной Республике Германии
    • 86. Л. П а с т у с я к, Отношение США к германской проблеме на Потсдам­ской конференции
    • 87. В..Дашкевич, Советская дипломатия и вопрос коллективной безо­пасности в Европе в 1934—1935 гг
    • 88. Я. Пшевлоцки, Значение французско-советского пакта от 2 мая 1935 г.
    • 89. Twentieth Anniversary of the “Western Review”
    • 90. A. Klafkowski, Present Significance of the Potsdam Agreement
    • 91. J. Krasuski, On - Prussia
    • 92. K. Zygulski, Western Territories in the Cultural Life of Poland
    • 93. Двадцатилетие „Западного обзора”
    • 94. A. Кляфковски, Актуальное значение потсдамского соглашения
    • 95. Е. Красуски, Квопросу о Пруссии
    • 96. К. Жигульски, Западные земли в культурной жизни Польши
    • 97. Michał Szczaniecki, Instytuty Ziem Zachodnich — ich działalność i miejsce w organizacji nauki polskiej
    • 98. Karol Marian Pospieszalski, Problem przedawnienia zbrodni hitlerowskich w Niemieckiej Republice Federalnej
    • 99. Longin Pastusiak, Stanowisko USA wobec problemu niemieckiego na konferencji poczdamskiej
    • 100. Walenty Daszkiewicz, Dyplomacja radziecka a kwestia bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w latach 1934—1935
    • 101. Jan Przewłodzki, Znaczenie paktu francusko-radzieckiego z 2 maja 1935 r.
    • 102. Michał Chęciński, Materiały - Potencjał produkcyjny i produkcja przemysłu rakietowego NRF
    • 103. Florian Miedziński, Materiały - Sprawa legalizacji Komunistycznej Partii Niemiec (KPD)
    • 104. Czesław Wieczorkiewicz, Materiały - Polonia w Niemczech zachodnich w latacih 1945—1952
    • 105. Barbara Bojarska, Materiały - Eksterminacja ludności polskiej w powiecie Chełmno nad Wisłą w 1939 roku
    • 106. Tadeusz Krajczycki, Przeglądy i komentarze - Nowe projekty reformy kapitalistycznego systemu walutowego we Francji i NRF
    • 107. Marian Jaśkowski, Przeglądy i komentarze - Trzecia niemiecko-amerykańska konferencja w Chicago
    • 108. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Przeglądy i komentarze - Kongres slawistów zachodnioniemieokich w Heidelbergu
    • 109. Henryk Batowski, Oceny i omówienia - Giermanskij impierializm, istorija i sowriemiennost
    • 110. Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – ZSRR a granica na Odrze i Nysie Łużyckiej 1941—1945
    • 111. Andrzej Kwilecki, Oceny i omówienia – Pour l’Europe. Le® Éditions Nagel. Paris 1963 - Les chances de l’Europe. Éditions de la Baconnière. Neuchâ'tel 1902
    • 112. Lech Janicki, Oceny i omówienia – Handbuch der Deutschen Demokratischen Republik
    • 113. Maria Seidel, Oceny i omówienia – Pokolenie na rozdrożu.
    • 114. W. T., Zapiski Bibliograficzne - Ziemie Zachodnie
    • 115. Jerzy Bartosik, Z Kroniki naukowej – sesja naukowa Instytutu Śląskiego w Opolu
    • 116. Z kroniki Instytutu Zachodniego
   • okładka - spis treści nr 1-2 1965r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1965r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1965r.