English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1965
   • nr_5-6
    • 143. okładka nr 5-6 1965r.
    • 144. J. Krasuski, Chief Political Trends of Western Europe in 1945—1965
    • 145. Z. Nowak, Concepts on the Economical Integration of 'Western Europe
    • 146. J. Lider, Military Aspects of Integration in NATO
    • 147. J. Rachocki, Theoretical Premises of the Social Programme in the Policy of Integration Pursued by the EEC
    • 148. Z. M. Klepacki, Interparliamentary Assembly of European Communities
    • 149. A. Kwilecki, Topics and Functions of the ’’European Ideology”
    • 150. M. Boral, Organizational Forms of Cultural Integration! in Western Europe
    • 151. M. Suchocki, Views on the Situation in European Culture as Well as on its Historical and Modern Aspects
    • 152. Е. Красуски, Основные тенденции политических событий Западной Европы (1945—1965)
    • 153. 3. Новак, Концепции экономической интеграции Западной Европы
    • 154. Ю. Лидер, Милитаристические аспекты интеграции в НАТО
    • 155. Я. Р а х о ц к и, Теоретические предпосылки социальной программы в интеграционной политике ЕЭС
    • 156. М. К л е п а ц к и, Межпарламентская ассоциация европейских сообществ
    • 157. A. Квилецки, Сущность и функции „европейской идеологии”
    • 158. М. Б о р а л ь, Организационные формы культурной интеграции в Запад­ной Европе
    • 159. М. Сухоцки, Взгляды Карла Ясперса на положение европейской куль­туры и их исторические и актуальные связи
    • 160. Z. K., W dziesięciolecie zgonu prof. Zygmunta Wojciechowskiego
    • 161. Jerzy Krasuski, Zasadnicze tendencje dziejów politycznych Europy zachodniej 1945—1965
    • 162. Zdzisław Nowak, Koncepcja ekonorriicznej integracji Europy zachodniej
    • 163. Julian Lider, Militarne aspekty integracji w NATO
    • 164. Janusz Rachocki, Teoretyczne przesłanki programu socjalnego w polityce integracyjnej EWG
    • 165. Zbigniew M. Klepacki, Zgromadzenie Międzyparlamentarne Wspólnot Europejskich
    • 166. Andrzej Kwilecki, Treść i funkcje „ideologii europejskiej”
    • 167. Michalina Boral, Organizacyjne formy integracji kulturalnej w Europie zachodniej
    • 168. Mieczysław Suchocki, Poglądy Karola Jaspersa na sytuację kultury europejskiej oraz ich historyczne i aktualne powiązania
    • 169. Jerzy Kozeński, Materiały - Organizacje propagujące ideę Anschlussu w Austrii i w Niemczech w latach 1918—1932
    • 170. Józef Konieczny, Przeglądy i komentarze - Wychowanie polityczne w NRD
    • 171. B. L., Przeglądy i komentarze - Wyniki wyborów do V Bundestagu i skład rządu NRF
    • 172. Jerzy Bartosik, Przeglądy i komentarze - Aktualna sytuacja na rynkach pracy Europy zachodniej
    • 173. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Przeglądy i komentarze - Nowe kierunki prac Serbołużyckiego Instytutu Ludoznawczego
    • 174. Jerzy Kozeński, Oceny i omówienia – Najnowsze biografie austriackich polityków
    • 175. Józef Muszyński, Oceny i omówienia – Zur Aussenpolitik der Deutschen Demokratischen Republik
    • 176. Mirosław Cygański, Oceny i omówienia – Macht ohne Morał
    • 177. Jerzy Marczewski, Oceny i omówienia – Ostpolitik a samostanowienie narodów
    • 178. Tadeusz Krajczycki, Oceny i omówienia – Wirtschaftliche Orientierung
    • 179. Janusz Rachocki, Oceny i omówienia – Die Gewerkschaften ais Unternehmer
    • 180. Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia – Die Organisation der, deiuitischein Parteien vox 1918
    • 181. Edward Serwański, Oceny i omówienia – Nad górną Wartą i Pilicą
    • 182. Zygmunt Dulczewski, Oceny i omówienia – Przemiany społeczne w Polsce Ludowej
    • 183. Jerzy Marczewski, Oceny i omówienia – Narodowa Demokracjja na Górnym Śląsku
    • 184. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Oceny i omówienia – Materialien zu einer slawistisahen Biblioigirapihie
    • 185. J. Kz., Zapiski Bibliograficzne - Niemcy
    • 186. Maria Seidel, Z Kroniki naukowej - Sesja naukowa poświęcona problemom integracji zachodnioeuropejskiej
    • 187. Z kroniki Instytutu Zachodniego
   • okładka - spis treści nr 1-2 1965r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1965r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1965r.