English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1966
   • nr_1
    • 00. okładka nr 1 1966r.
    • 01. Lech Janicki, Project of a Bill on a State of Emergency in the German Fe­deral Republic
    • 02. Jerzy Sułek, Attitude of the West German Political Parties towards the Oder--Neisse Frontier in 1945—1949
    • 03. Józef Burszta, Social and Cultural Categories of the Population of the Western Territories
    • 04. Jerzy Kozeński, Home Policy of Austria (1945—1965)
    • 05. Л. Я н и ц к и, Проекты закона о чрезвычайном положении в федератив­ной Республике Германии
    • 06. Е. С у л э к, Позиции западногерманских политических партий относи­тельно границы на Одре и Нисе в 1945—1949 годах
    • 07. Ю. Б у р ш т а, Общественно-культурные категории населения Западных Земель
    • 08. Е. Козеньски, Внутренняя политика Австрии (1945—1965)
    • 09. Władysław Markiewicz, Respectives of the so called Versöhnung (reconciliation) between Germans and Poles
    • 10. Zbigniew Janowicz, Development of the Administration System and its Role in the Unification of GF
    • 11. Kazimierz Zabielski, Economic Advancement in GFR on the Background of Processes of Accumulation
    • 12. Eugeniusz Łyczkowski, On the Genesis of the Free City of Gdańsk
    • 13. B. Маркевич, Перспективы т. н. Versöhnung (примирения) немцев и поляков
    • 14. 3. Янович, Расширение административного аппарата и роль его в процессе унификации ФРT.
    • 15. К. 3 а б е л ь с к и, Экономическое развитие ФРГ на фоне процессов акку­муляции
    • 16. Э. Л ы ч к о в с к и, Квопросу о генезисе Вольного города Гданьска
    • 17. Lech Janicki, Projekty ustawy o stanie wyjątkowym w Niemieckiej Republice Federalnej
    • 18. Jerzy Sułek, Stanowisko zachodnioniemieckich partii politycznych wobec granicy na Odrze i Nysie w latach 1945—1949
    • 19. Józef Burszta, Kategorie społeczno-kulturowe ludności Ziem Zachodnich
    • 20. Jerzy Kozeński, Polityka wewnętrzna Austrii (1945—1965)
    • 21. Barbara Bojarska, Materiały - Zbrodnie niemieckie na terenie powiatu Świecie nad Wisłą (1939 r.)
    • 22. Ludwik Jankowiak, Materiały - Stosunki handlowe polsko-austriackie na tle aktualnej sytuacji gospodarczej Polski
    • 23. Janusz Sobczak, Przeglądy i komentarze - Na Zachodzie o granicy na Odrze i Nysie
    • 24. Bolesław Lechicki, Przeglądy i komentarze - Program rządowy kanclerza Erharda
    • 25. Marian Jaśkowski, Przeglądy i komentarze - Zachodnioberlińska konferencja poświęcona problemom Europy i Niemiec
    • 26. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Przeglądy i komentarze - Po zgonie Johannesa Bobrowskiego (1917—1965)
    • 27. Jerzy Krasuski, Oceny i komentarze - Problemy katolicyzmu niemieckiego
    • 28. Zygmunt Kowalczyk, Oceny i komentarze - Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
    • 29. Zdzisław Nowak, Oceny i komentarze - Ekonomiczne problemy militaryzacji NRF
    • 30. Jerzy Bartosik, Oceny i komentarze - Polityka dezinformacji w wydawnictwach Statistisches Bundesamt
    • 31. Ryszard Drecki, Oceny i komentarze - Theodor Freiherr zu, Wenn der Westen will
    • 32. Józef Dutkiewicz, Oceny i komentarze - Umfragen über Adenauer
    • 33. Jerzy Kozeński, Oceny i komentarze - Die Sudetendeutschen Gebiete nach 1945
    • 34. Michalina Boral, Oceny i komentarze - Literatur und Politik
    • 35. Marek Magdziarek, Oceny i komentarze - Podstawowe problemy ludnościowe województwa wrocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem typów struktur demograficznych
    • 36. Z. K., J. M., Zapiski bibliograficzne – Niemcy
    • 37. Józef Muszyński, Z Kroniki naukowej - Międzynarodowe sympozjum naukowe w Katowicach
    • 38. Z kroniki Instytutu Zachodniego
   • okładka - spis treści nr 1-2 1966r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1966r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1966r.