English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1966
   • nr_5
    • 146. okładka nr 5 1966r.
    • 147. W. Morawiecki, Nuremberg Trials in the Light of International Legislation .
    • 148. L. Pastusiak, Morgenthau’s Plan
    • 149. Z. Nowak, Structural Changes in the Economies of Western Germany
    • 150. J. Pertek, Kriegsmarine 1939—1945 in West German Historiography
    • 151. В. Моравецки, Нюрнбергский процесс в свете международного права
    • 152. Л. П а с т у с я к, План Моргентау
    • 153. 3. Новак, Структурные перемены в экономике Западной Германии
    • 154. Е. П э р т э к, Kriegsmarine (1939—1945) в западногерманской историографии
    • 155. Wojciech Morawiecki, Proces norymberski w świetle prawa międzynarodowego
    • 156. Longin Pastusiak, Pian Morgerithaua
    • 157. Zdzisław Nowak, Strukturalne przemiany w gospodarce Niemiec zachodnich
    • 158. Jerzy Pertek, Kriegsmarine (1939—1945) W zachodnioniemieckiej historiografii
    • 159. Kazimierz Radziwończyk, Materiały - „Akcja Tannenberg” grup operacyjnych Sipo i SD w Polsce jesienią 1939 r
    • 160. Barbara Bojarska, Materiały - Pacyfikacja wsi Wanaty w lutym 1944 roku
    • 161. Michał Chęciński, Przeglądy i komentarze - Przygotowanie rolnictwa i wyżywienia do wojny w USA i NRF
    • 162. Tadeusz Krajczycki, Przeglądy i komentarze - Kapitały zagraniczne w przedsiębiorstwach NRF
    • 163. Elżbieta Chęćka, Przeglądy i komentarze - Narodowo-demokratyczna Partia Niemiec (WPD)
    • 164. Kazimierz Żygulski, Oceny i komentarze - Zachodnioniemieckie państwo i jego problemy społeczne (na marginesie książki W. Markiewicza, pt. Społeczeństwo i socjologia w Niemieckiej Republice Federalnej)
    • 165. Jerzy Krasuski, Oceny i komentarze - Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1930—1945)
    • 166. Krzysztof Skubiszewski, Oceny i komentarze - Le problème clef de la construction européenne. La .Pologne sur l’Oder
    • 167. Mieczysław Kobylański, Oceny i komentarze - Friedrich von Wilpert, Problemet Oder-Neisse
    • 168. Antoni Czubiński, Oceny i komentarze - Aufstieg und Krise der deutschen Sozialdemokratie
    • 169. Witold Jakóbczyk, Oceny i komentarze - Julian Marchlewski, szkic biograficzny
    • 170. Jerzy Marczewski, Oceny i komentarze - Die Erforderlichkeit des Unmöglichen
    • 171. Lech Janicki, Oceny i komentarze - Volksgruppenrecht in Europa
    • 172. Zbigniew Kulak, Oceny i komentarze - Die sieben Todsünden des Deutschen Reiches
    • 173. Józef Konieczny, Oceny i komentarze - Verfehlte Deutschland Politik
    • 174. Paweł Dubiel, Oceny i komentarze - Deutsche Presse seit 1945
    • 175. Michalina Boral, Oceny i komentarze - Die Deutsche Bildungskatastrophe
    • 176. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Oceny i komentarze - Wissenschaft am Scheidewege
    • 177. Jerzy Kozeński, Oceny i komentarze - Moja misja w Wiedniu 1932—1938
    • 178. J. M., Z. K., Zapiski bibliograficzne – ziemie zachodnie
    • 179. Andrzej Kwilecki, Nekrologi – Julian Hochfeld (1911—1966)
    • 180. Wincenty Swoboda, Nekrologi – Władysław Kowalenko (1884—1966)
    • 181. M. M., Nekrologi – Bolesław Witkowski (1905—1966)
    • 182. J. Kr., Z Kroniki naukowej - Sesja naukowa z okazji 500-lecia pokoju toruńskiego
    • 183. W. M., Z Kroniki naukowej - Radziecko-polskie sympozjum na temat: „Rewolucyjne więzi narodów Rosji i Polski w XIX i początkach XX w”
    • 184. J. K., Z Kroniki naukowej - XI plenarne posiedzenie Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej
    • 185. Bolesław Reiner, Z Kroniki naukowej - Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Śląskiego w Opolu
    • 186. M. S., Z Kroniki naukowej - Z działalności Rady Naukowej Instytutu Zachodniego
    • 187. Z kroniki Instytutu Zachodniego
    • 188. Książki nadesłane i nabytki biblioteki IZ
    • 189. Publikacje zagraniczne
   • okładka - spis treści nr 1-2 1966r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1966r.
   • okładka - spis treści nr 5-6 1966r.