English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1973
   • nr_5-6
    • 92. okładka – nr 5-6 1973r.
    • 93. Karol J. Błahut, Bożena Błahut, Summary – Methods of prognosticating the development of the economic integration processes in capitalism
    • 94. Karol J. Błahut, Stanisław Kasian, Summary – West European economic integration, prospect and prognostication of its development
    • 95. Jurij Sziszkow, Summary – The basic elements of the evaluation of the state of the European Common Market’s economic integration and its prospects
    • 96. Zbigniew M. Klepacki, Summary – The process of making resolutions in the European Common Market in the years 1958 - 1973
    • 97. Fryderyk Kabsa, Summary – The main directions of the Common Market’s activity in the light of the conference of the Paris Summit
    • 98. Zdzisław Nowak, Summary – The dissonance between the social and economic development of the EEC
    • 99. Witold Małachowski, Summary – The economic integration processes against the background of the scientific-technological revolution
    • 100. Piotr Kalka, Summary – The development of science and technology in the programmes and practice of the European unions
    • 101. Leon Olszewski, Summary – The economic policy of the Common Market
    • 102. Hanka Dmochowska, Summary – Big industrial enterprises in the enlarged EEC
    • 103. Ludwik Jankowiak, Summary – Problems of regional economic activation taking as the example the European Common Market
    • 104. Teresa Dohnalowa, Summary – The development of the economic infrastructure as a factor underlying the integration of the European Common Market countries
    • 105. Jerzy Bartosik, Summary – Fundamental problems concerning the common labour market in the enlarged EEC
    • 106. Wacław Stankiewicz, Summary – The enlarged EEC and the process of military and economic integration
    • 107. Tadeusz Krajczycki, Summary – The EEC in the face of monetary crisis
    • 108. Wirginia Grabska, Summary – All-European economic cooperation as an external factor of the development of the Common Market
    • 109. Wawrzyniec Wierzbicki, Summary – The evolution and the structure of polish exchange with West European countries, particularity concerning the countries comprising the EEC
    • 110. Józef Rutkowski, Summary – The enlarged EEC and Polish foreign Trade
    • 111. Bronisław Rudowicz, Summary – The enlarged EEC and the development of the Polish-British economic relations
    • 112. Bożena Błahut, Karol J. Błahut, Metody prognozowania rozwoju procesów integracji gospodarczej w kapitalizmie
    • 113. Karol J. Błahut, Stanisław Kasian, Zachodnioeuropejska integracja gospodarcza — perspektywy i prognozy jej rozwoju
    • 114. Jurij Sziszkow, Podstawowe elementy oceny stanu integracji ekonomicznej EWG i jej perspektywy
    • 115. Zbigniew M. Klepacki, Proces podejmowania uchwał w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej w latach 1958 -1973
    • 116. Fryderyk Kabsa, Główne kierunki działania EWG w świetle obrad „szczytu paryskiego”
    • 117. Zdzisław Nowak, Rozdźwięk między rozwojem społecznym a gospodarczym EWG
    • 118. Witold Małachowski, Procesy integracji ekonomicznej na tle rewolucji naukowo-technicznej
    • 119. Piotr Kalka, Nauka i technika w programach i praktyce wspólnot europejskich
    • 120. Leon Olszewski, Polityka przemysłowa Wspólnego Rynku
    • 121. Hanka Dmochowska, Wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe w poszerzonej EWG
    • 122. Ludwik Jankowiak, Zagadnienie aktywizacji gospodarczej regionów na przykładzie EWG
    • 123. Teresa Dohnalowa, Rozwój infrastruktury ekonomicznej jako czynnik integracji krajów EWG
    • 124. Jerzy Bartosik, Podstawowe problemy wspólnego rynku pracy poszerzonej EWG
    • 125. Wacław Stankiewicz, Rozszerzona EWG a proces integracji wojskowo-gospodarczej
    • 126. Tadeusz Krajczycki, EWG wobec kryzysów walutowych (1971 - 1973/1974)
    • 127. Wirginia Grabska, Ogólnoeuropejska współpraca gospodarcza jako zewnętrzny czynnik rozwoju EWG
    • 128. Wawrzyniec Wierzbicki, Ewolucja i struktura wymiany Polski z krajami Europy zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich EWG
    • 129. Józef Rutkowski, Rozszerzona EWG a handel zagraniczny Polski
    • 130. Bronisław Rudowicz, Poszerzona EWG a rozwój polsko-brytyjskich stosunków gospodarczych
    • 131. Zbigniew Mazur, Przeglądy i komentarze – Rokowania między W. Brytanią a EWG (1970 – 1971)
    • 132. Maria Owczarzak, Przeglądy i komentarze – III Zjazd Niemieckiej Partii Komunistycznej (DKP)
    • 133. Józef Muszyński, Przeglądy i komentarze – XXII Zjazd CDU w Hamburgu
    • 134. Krzysztof Wilkus, Oceny i omówienia – Andrzej T. Werner, Europejskie wspólnoty. Szkice o integracji Europy zachodniej 1815 - 1972
    • 135. Hanka Dmochowska, Oceny i omówienia – M. M. Maksimowa, Osnownyje probliemy impierialisticzeskoj intiegracji Ekonomiczeskij aspiekt
    • 136. Marek Rekowski, Oceny i omówienia – S. I. Tjulpanow, W. L. S z j e i n i s, Aktualnyje probliemy politiczeskoj ekonomii sowriemiennogo kapitalizma
    • 137. Michał Rusiński, Oceny i omówienia – Sokolnikow, FRG: Sowriemiennyje tiendiencii w ekonomikie
    • 138. Jerzy Bartosik, Oceny i omówienia – Jurij W. Sziszkow, Obszczij rynok: nadieżdy i diejstwitielnost
    • 139. Teresa Dohnalowa, Oceny i omówienia – Wielikobritanija
    • 140. Teresa Dohnalowa, Z kroniki naukowej – Międzynarodowe sympozjum w Berlinie na temat: Ekonomiczne i polityczne mechanizmy działania integracji zachodnioeuropejskiej
    • 141. Hanka Dmochowska, Z kroniki naukowej – Perspektywy integracji zachodnioeuropejskiej (Międzynarodowe sympozjum w Karpaczu)
   • okładka – spis treści nr 1-2 1973r.
   • okładka – spis treści nr 3-4 1973r.
   • okładka – spis treści nr 5-6 1973r.